India | Punjab

Sangrur District
Gurdwaras
Gurdwara Arisar SahibGurdwara Gurusar Pakka Sahib Patshahi NauvinGurdwara Sahib Bairuni Patshahi Chhevin
Gurdwara Guru Har Rai Sahib Patshahi Satvin, GahalGurdwara Gurusar Sahib Patshahi ChhevinGurdwara Sahib Patshahi Nauvin at Sangrur
Gurdwara Guru Tegh Bahadur SahibGurdwara Jhira SahibGurdwara Tibba Sahib Patshahi Nauvin
Gurdwara Guru Tegh Bahadur SahibGurdwara Kal Jantar Sahib 
Gurdwara Gurusar Kacha Sahib Patshahi NauvinGurdwara Manji Sahib 

Keyword

Copyright 2014 by Online Highways LLC. Enjoy some India trivia. Send Us Your Comments